روایت یک بخشش

حسن مشهدی بعد از مرگ مغزی، تمام اعضای خود از جمله قلب، کلیه ها، کبد و … خود را به بیماران نیازمند عضو اهدا کرد. مدیریت این عمل با دکتر ماندگار در بیمارستان قلب شریعتی تهران انجام شد.